Educació

FACTORS DE RISC PER A LA SALUT MENTAL A LA INFÀNCIA

Curs per a la XAFIR (Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval)

Docents: Dr. Jorge L Tizón

Sr. Jordi Artigue

Les sessions es centraran en, a partir dels casos presentats per els professionals de la

XAFIR als que prèviament hauran tingut accés els professionals docents, treballar els

factors de risc i senyals d’alarma de SM en cada franja d’edat, les implicacions amb la

família, i les eines utilitzables en cada cas.

Data Horari Contingut

Primera sessió

Divendres

14/10/2011

De 9h a

Formació XAFIR

 

Amb l' augment de la població nouvinguda al barri del Raval, especialment dels col·lectius Pakistanès, Bangladesh, Indi... els professionals que treballen amb famílies s'han trobat en un nou context en el que es plantegen  situacions individuals  i familiars complexes que requereixen intervencions també complexes i coordinades que cal articular entre els diferents agents socials.

 

CATESTIU 2011

EL 27 DE JUNY ARRIBA EL "CATESTIU"!!! 

El Catestiu és una acció d’-aprenentatge del català que es porta a terme durant el juliol en el barri del Raval. Està subven-cionada pels Plans d’Entorn de Districte i està adreçada a alumnat nouvingut escolaritzat en el barri del Raval.

L’activitat va dirigida a l’ alumnat de cicle superior de primària i dels dos cicles d’educació se-cundària obligatòria, ja siguin nouvinguts, d’aula d’ acollida o d’aula ordinària que vulguin i ne-cessitin millorar les seves competències lingüístiques en llengua catalana.

Sessió Formativa XAFIR / Circuit Maltractament NOVA LLEI 14/2010 DELS DRETS I OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (LDOIA)

PRESENTACIÓ LLEI 14/2010 DELS DRETS I OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (LDOIA).
 SESSIÓ DE FORMACIÓ CONJUNTA PROJECTE XAFIR/CIRCUIT DE MALTRACTAMENT INFANTIL
CIUTAT VELLA.

 

 

 

Programa

 

8: 45 h    Acollida i lliurament de documentació

9:00  h   Presentació de la sessió. Josep Maria Pellicero Director Territorial Serveis   Socials Ciutat Vella. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

 

Pàgines