La finalitat del Prometeus és transformar la tendència del barri del Raval per tal que el màxim nombre de joves tinguin l’oportunitat d’accedir i cursar amb èxit els estudis universitaris.

En els darrers anys s’observa una problemàtica fonamentada en dues evidències que afecta als alumnes de batxillerat dels dos instituts públics del Raval.

1. Dificultat d’accés a la Universitat: el percentatge d’alumnes que es matriculen a la universitat una vegada acabats els seus estudis de batxillerat és molt inferior a la mitjana de la ciutat i amb diferències molt considerables amb altres barris i districtes.

2. Dificultats de permanència a la Universitat: són molts els joves que un cop arriben a la universitat per diferents raons l’abandonen, esdevenint a la pràctica poca presència de joves del Raval a les universitats.

Al respecte, son vàries les causes que es combinen i que produeixen aquest fenomen: naturalesa econòmica, competències lingüístiques, expectativa educativa i imaginari i gestió complexa.

El desenvolupament del projecte és gradual. ES va començar el 2015-2016 configurant el projecte i implicant als diferents actors en els grups de seguiment i grups motors, així com en la recerca de recursos per a que ja es poguessin beneficiar nois i noies que han cursat 2n de batxillerat.

Amb el projecte es persegueixen diferents resultats específics, des del treball conjunt i la combinació d’esforços es vol:

Augmentar el nombre d’alumnes amb estudis universitaris.
Revertir el suport que aquests alumnes han rebut en el barri.
Fer que el projecte sigui conegut i reconegut per la comunitat, especialment per les famílies.

Es té previst desenvolupar les següents dimensions:
Fase 1: Comunicació
L’objectiu d’aquesta dimensió és comunicar les diferents oportunitats que suposa el Projecte a la comunitat educativa: alumnes, famílies, i altres organitzacions i serveis del territori.

Fase 2: L’etapa universitària
L’objectiu d’aquesta dimensió és l’establiment per part de les universitats participants, de diferents recursos i dispositius per tal d’assegurar que els i les joves cursin els graus universitaris.

Fase 3: El retorn
L’objectiu d’aquesta dimensió és que els i les joves participants retornin el suport rebut a partir de la seva vinculació a tasques de suport sòcio-acadèmic al territori.

El projecte l’impulsa l’Associació Educativa Integral del Raval, AEI Raval i El Periódico El Raval, juntament amb els dos instituts públics del Raval, l’Institut Milà i Fontanals i l’Institut Miquel Tarradell.
Posteriorment, s’ha constituït una taula de seguiment del projecte a la que s’han unit, el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), per tal de dissenyar, impulsar i garantir que el projecte Prometeus es desenvolupi segons la seva finalitat, per fer el seguiment als alumnes pertanyents al projecte i per mantenir un espai de deliberació i anàlisi, per construir i revisar procediments de treball compartits.

A part, és fonamental també la participació de les universitats. Així, s’ha creat el grup motor, on a més a més, de les entitats de la Taula de seguiment hi formen part la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les seves funcions són construir una visió estratègica del projecte, elaborar un banc de recursos sobre les activitats complementàries, seguiment de les dades amb el fi d’avaluar els resultats (eficàcia i eficiència) i impacte del projecte i transferir l’experiència a altres territoris de la ciutat.

Més info: https://www.upf.edu/web/e-noticies/home_upf/-/asset_publisher/8EYbnGNU3js6/content/id/4057814/maximized#.WT5p4vR9a1I