Comissió Plenària

 • Integrada per tots els professionals que participen en el Projecte.
 • Es reuneix com a mínim un cop a l’any i es convocada per l’Equip Tècnic.
 • Fa el seguiment del Projecte, l’ elaboració de propostes i l’avaluació final.
 • En aquest espai es realitzen les sessions de Formació i d’Informació. En aquestes sessions també hi poden participar altres professionals d’altres Serveis i Entitats

Equip tècnic

 • Format per representants dels Serveis Públics i entitats que participen al Projecte.
  Es reuneix un cop cada mes.
 • Les seves funcions són:
  • Acordar els objectius anuals i les línies de treball.
  • Seguir i avaluar els espais de treball que es generen en el XAFIR
   (Espai de casos, WEB, Formació, Comissions de treball).
  • Decidir sobre la inclusió dels casos proposats.
  • Recollir les necessitats i interessos dels membres de XAFIR
   Representar els diferents Serveis Públics.
  • Participar en jornades de treball en xarxa i fer difusió del Projecte

Coordinació

 • Està constituït per dos coordinadores amb funcions de representativitat i referència.
 • Les seves funcions són:
  • Organitzar i seguir del projecte
  • Coordinar l’ Equip Tècnic.
  • Elaborar la memòria.
  • Elaborar i presentar el pressupost anual a l’Ajuntament de Barcelona.
  • Preparar les sessions formatives/informatives
  • Participar en jornades de treball en xarxa i de difusió del Projecte
  • Vetllar pel manteniment i continuïtat del Projecte de Xarxa en el seu dia a dia.